رفتن به محتوای اصلی

آنرا که حلال زادگی عادت و خوست


آنرا که حلال زادگی عادت و خوست
عیب همه مردمان به چشمش نیکوست

معیوب همه عیب کسان می‌نگرد
از کوزه همان برون تراود که دروست

ابوسعید ابوالخیر