رفتن به محتوای اصلی

ما آزموده ‌ایم در این شهر بخت خویش


ما آزموده ‌ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش

حافظ