رفتن به محتوای اصلی

گوهر وصلت از آن در پرده ماند


گوهر وصلت از آن در پرده ماند
کز جهان شایسته ی آن‌ کس ندید

در بیابانت ز چندین سوخته
یک نشان از صد هزاران کس ندید

عطار