رفتن به محتوای اصلی

عاقلان اگرچه خصم جان منند


عاقلان اگرچه خصم جان منند

هر زمان به کار امتحان منند


کافران که هست دشمنی شان پیدا

بهتر از شبه دوستان منند

از دوبیتی های حلمی