رفتن به محتوای اصلی

آرام تویی اگرچه آرامی نیست


آرام تویی اگرچه آرامی نیست
فرجام تویی اگرچه فرجامی نیست

بیدار منم به مردم خوابیده
تا میکده ی روی تو جز گامی نیست

از دوبیتی های حلمی