رفتن به محتوای اصلی

نشان رهزنان بشنو که خوش رویی و بر دارند


نشان رهزنان بشنو که خوش رویی و بر دارند

به نزد خلق بادی و مقام معتبر دارند


نشان عاشقان بشنو که پنهانی و هرجایی

به کار خلق می کوشند و از شهرت حذر دارند


دوبیتی های حلمی