رفتن به محتوای اصلی

آگاهی گسترش می یابد و هیچ رنگ و نیرنگی ...


آگاهی گسترش می یابد و هیچ رنگ و نیرنگی نمی تواند مانعی بر سر راهش شود.

کتاب لامکان | حلمی