رفتن به محتوای اصلی

درشکنید کوزه را پاره کنید مشک را


درشکنید کوزه را پاره کنید مشک را
جانب بحر می روم پاک کنید راه من

جانب بحر رو کز او موج صفا همی‌رسد
غرقه نگر ز موج او خانه و خانقاه من

مولانا