رفتن به محتوای اصلی

عشق چیست از خویش بیرون آمدن


عشق چیست از خویش بیرون آمدن
غرقه در دریای پر خون آمدن

گر بدین دریا فرو خواهی شدن
نیست هرگز روی بیرون آمدن

عطار