رفتن به محتوای اصلی

جنگندگان صوتیم، رزم آوران نوریم


جنگندگان صوتیم، رزم آوران نوریم
تابندگان عشقیم، فوّاره ی ظهوریم

ما بندگان یاریم، در پاش چون غباریم
گفتند در چه کارید؟ گفتیم در عبوریم

برگرفته از غزلیات حلمی