رفتن به محتوای اصلی

لازمت باشد اگر عاشق شوی


لازمت باشد اگر عاشق شوی
ترک کردن عقل و مجنون آمدن

از ازل آزاد گشتن وز ابد
محرم سر هم اکنون آمدن

عطار