رفتن به محتوای اصلی

گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم


گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم
همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام
خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم

حافظ