رفتن به محتوای اصلی

حقیقت با ملوانان دریاهای طوفانی نرد می بازد


حقیقت با ملوانان دریاهای طوفانی نرد می بازد.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی

Delbarg.ir/helmi/lamakan