رفتن به محتوای اصلی

سوز بالا دارم و جان روشن است


دوبیتی شماره ۸۹۸

سوز بالا دارم و جان روشن است

روشنی از این عروج بی من است


نام جانان بر زبان و نور حق

بر سرم همچون خروش بهمن است


حلمی