رفتن به محتوای اصلی

گرچه در این مردم ظاهرپرست


دوبیتی شماره ۵۰۷

گرچه در این مردم ظاهرپرست
قحط باشد فهم و تشخیص درست

لیکن این پیمانه ی کمیاب را
یافت هر کس فارغ از ظاهر بجُست

حلمی