رفتن به محتوای اصلی

تنها قطعیت در دسترس، لحظه ی حال و ...


تنها قطعیت در دسترس، لحظه ی حال و تنها حقیقت موجود، خداوند است.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی