رفتن به محتوای اصلی

در عشق سرسپردن یعنی خموش باشی


دوبیتی شماره ۸۱۶

در عشق سرسپردن یعنی خموش باشی

هر حرف محرمانه گفتند گوش باشی


بی گفتگو نشستن آیین دوستان است

باید ز خلق اوهام اسرارپوش باشی


حلمی