رفتن به محتوای اصلی

یکبار که از بازی خیلی لذت ببرید

“Once you enjoy playing the game too much, you stop looking at the score..!!”
Aagam Shah

یکبار که از بازی خیلی لذت ببرید، دیگر به امتیاز نگاه نمی کنید !
آگام شاه