رفتن به محتوای اصلی

Impartiality is in the side of God بی طرفی در طرف خداست

Impartiality is in the side of God. 
Helmi 

بی طرفی در طرف خداست.
حلمی

برگرفته از کتاب روح