رفتن به محتوای اصلی

تکامل خاک با انسان به پایان می رسد ...


تکامل خاک با انسان به پایان می رسد و انسان خود تازه یک آغاز است. نخستین پلّه برای ورود به آگاهی های بالاتر از خاک. انسان یک پیراهنی ست که روح از تن در می آورد و قدم در اقالیم معنا می گذارد.

کتاب روح | حلمی