رفتن به محتوای اصلی

راه یکی بوده و بسیار شد


راه یکی بوده و بسیار شد

عشق یکی بوده و بسیار نیست


با که سخن از تو توان ساز کرد

مردم بیدار به بازار نیست


حلمی