رفتن به محتوای اصلی

تمام سخن عشق دعوت است


تمام سخن عشق دعوت است. نه دعوت به دین و ملّت و آیینی. دعوت به دیدار با خویش حقیقی؛ روح. دعوت به چشم بستن بر ارزشهای ساختگی جهان بیرون و فرا رفتن از آداب زمینی انسان. سخن عشق، ادب آسمان است.


کتاب روح | حلمی

( برگرفته از شماره ۵۷۴ - بخش "یادداشت ها" )

http://delbarg.ir/helmi/rooh/yaddashtha