رفتن به محتوای اصلی

گر نسیم یوسفم پیدا شود


گر نسیم یوسفم پیدا شود
هر که نابینا بود بینا شود

بس که پیراهن بدرم تا مگر
بویی از پیراهنش پیدا شود

عطار