رفتن به محتوای اصلی

آن قول کهن دوباره انجام گرفت


آن قول کهن دوباره انجام گرفت

تا موعد گوش و چشم بیدار رسید


شمع از خمشی که قرن ها سوخته بود

افراشت دوباره جان و طرّار رسید


حلمی

(برگرفته از غزل شماره ۲۹۰ )