رفتن به محتوای اصلی

قلب باید ریشه ی نااستواری بر کَنَد-2

قلب باید ریشه ی  نااستواری بر کَنَد
نی که چون افلیج عقلان کوچه ی لنگان شدن

روز باید شیره ی شب ها ز خود جاری کند
با نسیم خواب ها باید که هم سکّان شدن

حلمی

(برگرفته از غزل شماره ۳۱۶ )