رفتن به محتوای اصلی

سخن از ساحت آن ماه خیزد


سخن از ساحت آن ماه خیزد

چه گویم من، سخن از شاه خیزد


چنان بشنو که گویی دوست گوید

چنان می رو که گویی راه خیزد


حلمی