رفتن به محتوای اصلی

مرد معنی باش


مرد معنی باش
در صورت مپیچ

چیست معنی؟ اصل
صورت چیست؟ هیچ

عطار