رفتن به محتوای اصلی

طره ی شاهد دنیا همه بند است و فریب

طره ی شاهد دنیا همه بند است و فریب
عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع

حافظ

The locks of the sweetheart and Master lock up and deceive
The mystics over this chain seek no confrontation.

Hafiz