رفتن به محتوای اصلی

در جهان هیچ اثر نیست جز از ما باشد


در جهان هیچ اثر نیست جز از ما باشد

فارغ از هر نظر و خود ز نظر پنهانم


حلمیا خدمت ساقی چو خطرها کردی

بر در میکده ها نام تو را بنشانم