رفتن به محتوای اصلی

چند باشم در انتظار تو من


چند باشم در انتظار تو من
فتنه ی روی چون نگار تو من

ترک کار فرید از آن گفتم
تا شوم فرد و یار غار تو من

عطار