رفتن به محتوای اصلی

عشق تو در جان من ای جان من


عشق تو در جان من ای جان من
آتشی زد در دل بریان من

جان عطار از تو در آتش فتاد
آب زن در آتش سوزان من

عطار