رفتن به محتوای اصلی

مذهب دل مذهب گمچهرگی ست


مذهب دل مذهب گمچهرگی ست

کس نداند کیست عاشق در چه کار


کس نداند کوی مردان از چه سوست

گرچه مردانند در هر سو نثار


حلمی