رفتن به محتوای اصلی

کار ما لیکن بشد پرواز روح


کار ما لیکن بشد پرواز روح

تا رهایی از جهان اشعثی


تا بگیرد آتش جانهای پاک

عاقبت در خرقه ی خار و خسی


حلمی