رفتن به محتوای اصلی

ای صبح بخیز ما رسیدیم


ای صبح بخیز ما رسیدیم

از خانه ی لامکان چکیدیم


ای عقل حسود چرک پیکر

طاقت نبری که ما سپیدیم


حلمی