رفتن به محتوای اصلی

هر کسی کو نام حقّ را پاک کرد


هر کسی کو نام حقّ را پاک کرد
صد هزاران قرنها خود خاک کرد

هر کسی کو نام حقّ بالا گرفت
حقّ نه او روز جزا، حالا گرفت

حلمی

(برگرفته از مثنوی شماره ۶)