رفتن به محتوای اصلی

خوشا آنانکه سودای ته دیرند


خوشا آنانکه سودای ته دیرند 
که سر پیوسته در پای ته دیرند

بدل دیرم تمنای کسانی 
که اندر دل تمنای ته دیرند

باباطاهر