رفتن به محتوای اصلی

خود فریبی بس کن و بیدار شو


خود فریبی بس کن و بیدار شو
رو سوی آن حرفهای یار شو

جان خود از ابلهان کن منفصل
واصلان جو، متّصل شو، متّصل!

حلمی