رفتن به محتوای اصلی

گرم خوانی ورم رانی ته دانی


گرم خوانی ورم رانی ته دانی
گرم درتش بسوزانی ته دانی

ورم بر سر زنی الوند و میمند
گرم خوانی ورم رانی ته دانی 

باباطاهر