رفتن به محتوای اصلی

یکی درد و یکی درمان پسندد


یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

باباطاهر