رفتن به محتوای اصلی

ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر

ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر
چرا که طالع وقت آن چنان نمی‌بینم

حافظ

With light of the jug, ascend joyous heights
Fate and time may have another design.

Hafiz