رفتن به محتوای اصلی

سر صبح جان ما شد به دیار آفرینش


سر صبح جان ما شد به دیار آفرینش

که شبانه بست بودیم به نوار آفرینش


ز رباط کهنه رستیم و دم خدا گرفتیم

پس صدهزار قرنی سر کار آفرینش


حلمی