رفتن به محتوای اصلی

هر آن کس فرد شد از خویش بگسست


هر آن کس فرد شد از خویش بگسست

به دام جمعیت افتاد، افتاد


به سمع موسقی جان شناسش

بچرخیدیم و چرخ از چرخ پر داد


حلمی