رفتن به محتوای اصلی

دی شانه زد آن ماه خم گیسو را


دی شانه زد آن ماه خم گیسو را
بر چهره نهاد زلف عنبر بو را

پوشید بدین حیله رخ نیکو را
تا هر که نه محرم نشناسد او را

ابوسعید ابوالخیر