رفتن به محتوای اصلی

من و سفینه حافظ که جز در این دریا

من و سفینه حافظ که جز در این دریا
بضاعت سخن درفشان نمی‌بینم

Hafiz's boat and I, only in this sea
Have pearls of words, that brightly shine.