رفتن به محتوای اصلی

مو که چون اشتران قانع به خارم


مو که چون اشتران قانع به خارم

جهازم چوب و خرواری ببارم

بدین مزد قلیل و رنج بسیار
هنوز از روی مالک شرمسارم

باباطاهر