رفتن به محتوای اصلی

نان حقّ در کاسه ی حقّ خیس کن

 

نان حقّ در کاسه ی حقّ خیس کن
تا که بالا گردی از این نردبان


ای شه ما کار جز شکر تو نیست

چیست کار شکر؟ خدمت در نهان


حلمی