رفتن به محتوای اصلی

هیچ بدانی تو ز قانون عشق


هیچ بدانی تو ز قانون عشق؟

فاش مکن سرّ و خموشی گزین


بند دل خلق مکن بند رخت

بند دل خویش هم آری چنین


حلمی