رفتن به محتوای اصلی

گفتگوهای نهانی گوش کن


گفتگوهای نهانی گوش کن

گویم از راه میانی، گوش کن


آن سخن های گمانی دور ریز

این کلام ارغوانی گوش کن


حلمی