رفتن به محتوای اصلی

به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت

به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت
چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم

حافظ

Service of the Old Magi I won't leave,
My own benefit, in this I define.

Hafiz