رفتن به محتوای اصلی

چه صحرایی! چه افرایی! چه باغی!


چه صحرایی! چه افرایی! چه باغی!

عجب ساقی و چه گرد و غباری


سطور عشق از پنهان برآورد

ببین حالی عجب دیوانه زاری


حلمی